แบรนด์ของเรา

    บริษัทไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของเครื่องหมายการค้า HI-TEK ก่อตั้ง HI-TEK ขึ้นในปี 2546 ด้วยเจตนารมณ์ ต้องการตอนสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างภายใต้ หลักการ "Technology for Quality of Life" ของบริษัทแม่ Thai Electricity International ซึ่งหมายถึง HI-TEK มุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางด้านไฟฟ้าและ แสงสว่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราทุ่มเทความคิด และ มันสมอง คัดสรรสินค้าให้กลุ่มลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยยึดมาตรฐาน 4 อย่าง คือ สินค้า HI-TEK ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้ สินค้า HI-TEK ผลิตขึ้นตาม มาตรฐานภายในประเทศและสากล ได้รับการรับรองทางด้านความปลอดภัย และ EMC จากสำนักงานมาตรฐานทั่วโลก เช่น    และยังเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)


    Brand Belief: เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า การได้เห็นมากขึ้น ทำให้เราได้มีโอกาสที่ดีขึ้น จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์ แสงสว่าง เรา HI-TEK ได้รับโอกาสที่ดี จากสิ่งที่เราได้เห็น ได้รับรู้ และเข้าใจ ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เช่นนั้น เรามีแรงปณิธานที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยการสร้างสรรค์ นำเสนอ สินค้าและการบริการ ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีโอกาสสามารถเข้าถึงสินค้าไฟฟ้าและแสงสว่างที่ทันสมัย มีคุณภาพที่ดี ปลอดภัย ในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง